Подчелюстна жлеза

Подчелюстната жлеза е разположена в trigonum submandibulare под пода на устната кухина. Триъгълникът е шийна област с граници basis mandibulae и предното и задното коремче на m. digastricus. Жлезата е с овално - сферична форма, има диаметър около 2 см. и маса около 15 грама. В субмандибуларния тригълник тя лежи в тристенно леговище. Две от стените са меки и се образуват от разцепването на повърхностния лист на шийната фасция, а третата стена е костна - fovea submandibularis на долната челюст. Долната повърхност на жлезата се допира до повърхностния лист на шийната фасция и се пресича от v. facialis и r. colli на лицевия нерв. Към нея залягат субмандибуларните лимфни възли. Латералната повърхност заляга във fovea submandibularis и към медиалната повърхност на m. pterygoideus medialis. По нея преминава в бразда лицевата артерия. Медиалната повърхност на жлезата се допира m. mylohyoideus, n. mylohyoideus, a. et v. submentalis, m. hyoglossus, m. styloglossus, lig. stylohyoideum и n. glossopharyngeus.

Задният край на жлезата се източва в израстък, който заобикаля задния свободен ръб на милохиоидния мускул, преминава по горната му устна повърхност и се продължава в слюнкоотводния канал - canalis submandibularis. Той е дълъг около 5 см. и се отваря в caruncula sublingualis, като преди това кръстосва n. lingualis. Назад подчелюстната жлеза се отделя от околоушната чрез lig. stylomandibulare.

Отвън цялата жлеза е обвита от капсула от съединителна тъкан, която дава преградки навътре към паренхима и го разделя на 7 - 10 дяла. По своя строеж субмандибуларната жлеза е сложна, тубулоацинозна смесена жлеза, която произвежда серомукозен секрет.

Кръвоснабдяването на жлезата е от клончета на a. facialis и a. ingualis. Лимфата се оттича към подчелюстните и субменталните лимфни възли. Парасимпатикусовата инервация е от n. intermedius на лицевия нерв. Предвъзловите влакна влизат в състава на chorda tympani, която се присъединява към езичния нерв и така достигат до подчелюстния ганглий. Постганглионерните влакна са къси и достигат до жлезата. Симпатикусовите влакна от горния шиен симпатиков ганглий достигат до жлезата чрез сплетение по хода на лицевата артерия.

Подчелюстната жлеза е отчасти ацинозна, отчасти тубулоацинозна смесена жлеза. Крайните секреторни отдели са съставени повече от серозни ацини и по-малко от серо-мукозни смесени ацини. Системата от отводни канали е добре развита, но вметнатите и стриирани каналчета не са толкова многобройни и дълги.