Класификация на туморите на слюнчените жлези

Съгласно хистологичната класификация на Seifert et al., въведена през 1991 г. и утвърдена от СЗО, туморите на слюнчените жлези се подразделят по следния начин:

1. Аденоми

2. Карциноми

3. Неепителни тумори

4. Вторични тумори

5. Некласифицируеми тумори

6. Тумороподобни състояния

Както се вижда от горната класификация, в областта на слюнчените жлези се развива изключително разнообразна патология. Като обем самите жлези не заемат голяма част от тялото, нито пък имат голямо тегло - сравнено с други вътрешни органи. Патологията при тях обаче е много разнообразна, особено по отношение на туморите. Причините за това и до днес са недостатъчно изяснени - дискутира се наличието на жлезист епител, обширна и разклонена канална система, но само по себе си това не е предпоставка за толкова на брой описани нозологични единици. Жлезист епител има и на много други места в организма. Същевременно слюнчените жлези по никакъв начин не са изложени на въздействия от околната среда, тъй като не са в контакт с нея и различни увреждащи фактори не могат да упражняват своето действие върху тях. В пряк контакт с околната среда са например кожата на устните и дихателната система - поради това и много често се среща например карцином на долната устна, а от злокачествените тумори в организма карциномът на белия дроб е на първо място! Вероятно в случая роля играят и някои генетични механизми, които са недостатъчно добре проучени на сегашния етап от развитието на медицината.

Лицево - челюстна хирургия    Тумори в лицево - челюстната област    Асептика и антисептика

България    Зъбни импланти    Металокерамика    Зъболекар в Пловдив    Избелване на зъби    Кариес

Българският имплантологичен портал    Информация за Пирин    Циркониева корона    Зъболекари в България