Тумор на Warthin

Туморът на Warthin се нарича още цистаденолимфом. Това е доброкачествен тумор на слюнчените жлези с локализация основно в областта на околоушната жлеза - изключително рядко се срещат цистаденолимфоми при подчелюстните и подезичните жлези. Туморът е втората по честота неоплазма на паротидната жлеза - най-често се среща плеоморфният аденом. Не се развива често при млади хора - среща се в периода четвърта - седма декада от живота. Много често има кистозен храктер; хистопатологично се открива папиларен епител в лимфоидна строма, като се срещат и различни по разер кистозни пространства. При около 10 % от случаите туморът се развива билатерално, а в други 10 - 20 % растежът е мултицентричен.

Пирин    Лицево - челюстна хирургия    Фрактури на ставния израстък

Тумор на Warthin

Нашият екип по време на операция на цистаденолимфом