Карцином на долната устна

Долната устна е сравнително честа локализация за злокачествени тумори. По литературни данни само 2 % от малигнените процеси се срещат в областта на горната устна, а останалите 98 % се откриват на долната устна. Причина за това е въздействието на повече външни фактори върху долната устна - дискутира се канцерогенното действие на йонизиращата радиация, слънчевите лъчи, температурни и химични дразнители. Категорично при пушачи има повишена честота на злокачествените тумори на долната устна. Срещали сме случаи, при които се явява тумор след еднократно изгаряне с цигара (но по анамнестични данни, които не винаги са достоверни). Повишена честота на това заболяване има и при хора, работещи на открито - селскостопански работници, моряци, строителни работници и т.н. При съчетаване на два и повече рискови фактора заболяваемостта рязко се покачва.

Клинична изява на карцинома на долната устна - екзофитна форма. Пациент на 82 години, мъж, случаят е лекуван от д-р Венцеслав Ралев - началник на отделение по Лицево - Челюстна хирургия към МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - град Сливен. Срещат се и язвени и язвено - инфилтративни форми, които в най-общия случай протичат по-злокачествено от екзофитните форми. Понякога при екзофитните форми се набюдава разязвяване, обикновено при по-напреднал стадий на заболяването. Много често е възможно да се яви и кървене, което се спира трудно, а кръвозагубата нерядко е значителна.

Ексцизия на тумора. Винаги е добре долната устна да се изсича в пълна дебелина, тъй като (както стана ясно и по-долу) туморът инфилтрира тъканите в дълбочина, почти винаги до напречнонабраздената мускулатура. С оглед радикалността на оперативната намеса е необходимо резекционната линия да бъде поне на 1.5 - 2 см. встрани от тумора; при меланоми разрезът трябва да бъде дори на 3.5 см. от видимата граница на лезията! Причина за тази радикалност е инфилтративният растеж на малигнените процеси - части от тях се разсейват локално и се загнездват в околните тъкани, при което се превръщат в нови гнезда за растеж на тумора. Тези гнезда от клетки могат да станат причина за рецидив, който рецидив влошава прогнозата на тумора - при повторно разрастване нерядко има дегенерация към по-малигнен вариант, например от високо- към нискодиференциран карцином, растежът е по-бърз, а метастазите са по-чести.

Антибиотици    Лицево - челюстна хирургия    Зъбни импланти    Имплантологичният портал на България    Ралев Дентал АД

Необходимо е да се спазва етажността - мускулатурата се зашива към мускул, устната лигавица - към устна лигавица, подкожието - към кожа, а епидермисът - също към епидермис. Мускулатурата се шие с конец 3/0 или 2/0, кожата - с 5/0, а устната лигавица - с 4/0. Това са личните предпочитания на нашия екип, възможни са вариации - някои хиперпрецизни колеги шият кожата с 6/0 или 7/0, други пък - с 1/0 всичко в един слой :-))). Всичко е въпрос на лично предпочитание, в медицината императивност няма! 

Синус лифтинг    Електронен магазин за дентални материали    Зъболекар в Пловдив    Лицево - челюстен хирург

Папилом на горната устна    Кръвоснабдяване    Анестезия при деца

В случая етажността не е спазена - вижда се разминаване на различните слоеве. Технически не винаги е лесно да се зашие мускулът към точното му съответстващо място от другата страна на оперативната рана. За щастие еластичността на долната устна е голяма и с налагането на следващия шев несъответствието се коригира.

Грешката е вярна - сега вече имаме добро съответствие на различните слоеве на долната устна. Обикновено два или три конеца са достатъчни за събиране на напречнонабраздената мускулатура, следва защиване на кожата или лигавицата, няма определена последователност. Според някои автори е добре да се редува - няколко конеца на лигавицата, след това няколко конеца на кожата, с цел да се постигне оптимална адаптация; според други е добре лигавицата на устната да се зашие последна, тъй като от гледна точка на асептиката и антисептиката устната кухина е най-контаминирана и се почиства най-трудно, така че инструментите е добре да влизат в досег с устната кухина в самия край на оперативната интервенция. Във всички тези становища има логика. Така или иначе, добре е преди каквато и да било оперативна интервенция в областта на долната устна да се почисти зъбният камък на пациента - известно е че долните фронтални зъби са мястото, където най-много се натрупва зъбен камък, а те са в пряк досег с оперативното поле. Преди операцията кожата се почиства с кожен дезинфектант, а лигавица - според нас най-добре с кислородна вода, която не дразни и не уврежда най-горния епителен слой.

Оперативната рана е затворена, в случая няма необходимост от пластика с местни тъкани. При по-възрастни пациенти тъканите имат големи резерви и дори се наблюдава корекция на бръчките поради изсичането на част от меките тъкани и мобилизирането им по съседство.

Снимка на хистологичния препарат, изготвен от тумора. Според патолога това представлява екзофитна туморна формация, изградена от гнезда атипични плоски епителни клетки, на места подредени в завихрящи структури с център от кератин - ракови перли. Инфилтрацията в дълбочина достига до напречнонабраздената мускулатура. Наличие на повърхностно разязвяване. Резекционни линии в здраво. Раковите перли са типични за плоскоклетъчните карциноми с вроговяване.