Травми в лицево - челюстната област

    Под травма се разбира нарушение на целостта и функцията на тъканите в резултат на външни въздействия от различно естество. Според Международната класификация на болестите (десета ревизия от 2003 година) етиологичните фактори за възникване на травми се класифицират в три големи групи - транспортни травми, травми при хирургични и терапевтични интервенции и други външни причини за травми и злополуки. Най-голяма е третата група фактори - тук влизат следните причини за травми:

 1. Падания

 2. Въздействия от неживи механични сили - удар от хвърлен или падащ предмет, от спортно оборудване, заклещване или защипване в обект или между обекти

 3. Злополуки, свързани със заплахи за дишането - задавяне в легло или с храна, засипване с ронливи вещества, аспирация настомашно съдржимо

 4. Злополуки, причинени от електрически ток, йонизиращи лъчения, ниско или високо атмосферно налягане

 5. Въздействия от дим, огън и пламък

 6. Съприкосновения с горещи вещества или предмети

 7. Контакт с отровни животни или растения

 8. Въздействия от природни сили - мълния, земетресение, наводнение, буря, вулканично изригване

 9. Умишлено самонараняване

 10. Нападение - с отровни вещества, огнестрелно оръжие, взривни вещества, остри и тъпи предмети

 11. Законни действия и военни операции - смъртно наказание (все още съществуващо в някои страни), огнестрелно оръжие, експлозия на бомби

Първа помощ при травми в лицево - челюстната област    Огнестрелни рани в лицево - челюстната област

Травматични увреждания на зъбите    Скала на Glasgow    Усложнения от травмите

Черепномозъчни усложнения    Асфиксия и кръвоизливи при травми в лицево - челюстната област

Фрактури в лицево - челюстната област при деца

Фрактури на долната челюст    Фрактури на носните кости    Фрактури на горната челюст

Фрактури на зигоматично - орбиталния комплекс

Лицево - челюстна хирургия    www.dentalimplants.bg    www.bg-dentist.com    Информация за България