Богата на тромбоцити плазма

Богатата на тромбоцити плазма намира широко приложение през последните години в доста области на регенеративната медицина. Такъв продукт се получава при вземане на венозна кръв от пациента, нейното центрофугиране и отделяне на необходимата фракция. Тромбоцитите са с малка плътност и при центрофугиране се отделят в по-горната част на една епруветка, в която има автоложна плазма. Нормалната концентрация на тромбоцити в кръвта на здрав човек е от 180 000 до 400 000 на милилитър; за да се говори за богата на тромбоцити плазма, е необходимо да се постигне концентрация от порядъка на 1 000 000 тромбоцита за милилитър - т.е. сгъстяване от порядъка на 2 до 5 пъти. Ефектите на тази плазма са проучени вече от няколко деситилетия - тя ускорява заздравителния процес на раните, също така има добър ефект при образуването и матурацията на нова костна тъкан.

Лицево - челюстна хирургия    Дистракционна остеогенеза    Костна пластика    Зъбни импланти    Имплантологичен портал

Българският имплантологичен портал    Лимфни дисекции    Остеомиелит    Базални импланти    Местна анестезия

Още през 1991 година има публикация за ефекта на тромбоцитния растежен фактор (PDGF Platelet derived growth factor) - dr. Thomas F. Deuel, Jewish Hospital at Washington University Medical Center. В статията подробно е описан ефектът на въпросния растежен фактор - силно ускорява оздравителния процес при различни рани, ускорява и пролиферацията на мезенхимните клетки. В същото време обаче факторът има и негативен ефект - ускорява и абнормни пролиферативни процеси, най-вече атеросклероза и болести, свързани с фиброза. Факторът може да ускори и трансформацията на някои клетки в туморни, особено при наличието на саркомавируси. От клинична гледна точка тези негативни ефекти нямат особено значение, тъй като за постигането им са необходими особено високи концентрации на фактора, които освен това трябва да бъдат и поддържани за продължителен период от време. Очевидно обаче организмът използва този протеин като сигнален механизъм при оздравяването на рани - при разкъсване на кръвоносни съдове към мястото на увреждането незабавно мигрират тромбоцити, които се разрушават и освобождават фактора. Той привлича моноцити и неутрофили към мястото на увреждането, а впоследствие и фибробласти и гладкомускулни клетки. Имуникомпетентните клетки са важни в случая, тъй като нарушаването на анатомичната цялост на организма винаги крие опасност от проникване на инфекциозни агенти, химични или дори само физични дразнители - организмът с течение на еволюцията е изградил механизми за тяхното елиминиране. Факторът също така стимулира фибробластите да отделят колагеназа. Антагонист на този растежен фактор са глюкокортикоидите - те подтискат имунния отговор и като цяло забавят оздравителните процеси на различни видове рани, поради което и се използват за подтискане на различни патологични компоненти на имунния отговор - автоимунни процеси, различни видове фибрози и т.н.

Тромбоцитият растежен фактор играе известна роля в трансформацията на нормалните клетки на организма в туморни клетки. При апликация на този растежен фактор във високи дози върху животни могат да възникнат изкуствено индуцирани тумори. Някои тумори в човешката патология експресират рецептори за въпросния растежен фактор - глиобластоми, невробластоми, медулобластоми, рабдомиосаркоми и фибросаркоми. Въпросният рецептор е важно условие за туморната трансформация на нормалната клетка; само клетки, които експресират този рецептор, могат да се трансформират в туморни. Описан е и генът v-sis - той се включва в генотипа на един вирус, който има роля при развитието на някои саркоми - става въпрос за така нареченият Simian Sarcoma Virus. При инфектирането на клетките с такъв вирус организмите (най-вече човекоподобни маймуни) са по-склонни към развитие на злокачествени тумори на съединителната тъкан. Подобно на други вируси, и този копира своите гени в човешката ДНК и така може да се задейства туморна трансформация на нормалните клетки; генът на саркомавируса и участъкът на ДНК, който кодира синтезата на тромбоцитния растежен фактор, са твърде сходни по строеж и последователност на нуклеотидните бази.

Ендоскопия

Разбира се, всички тези генетични и биохимични изследвания не бива да предизвикват канцерофобии у пациентите предубеждения у лекарите по отношение на клиничната употреба на богатата на тромбоцити плазма. Както стана вече въпрос, туморна трансофрмация може да се предизвика само с много високи дози на тромбоцитен растежен фактор, които дози са стотици пъти по-високи от нормалния начин на клинично приложение на фактора. Едва ли на планетата Земя има нормален човек, който всеки ден да желае да си инжектира в кожата богата на тромбоцити плазма с цел подмладяване. За туморна трансформация е необходимо непрекъснато стимулиране на клетките към нова и нова митотична активност - нещо подобно се наблюдава при неудобни снемаеми зъбни протези, които непрекъснато притискат лигавицата на устната кухина, разраняват я и след период от няколко месеца възниква злокачествен тумор от епителен произход. Това се дължи на непрекъснатия растеж на епитела с цел да се заздрави разраненият участък, който растеж в даден момент става неконтролируем и това е моментът на възникването на тумора.