Остеорадионекроза

Остеорадионекрозата представлява тежко усложнение от лъчелечението на злокачествените тумори. Получава се една некроза на костта - като резултат от действието на йонизиращата радиация, в комбинация с локална инфекция и понижена имунорезистентност на организма. Към момента няма надежден метод за прогноза във всеки един клиничен случай дали ще се получи остеорадионекорза или не; процесът се проявява няколко седмици след началото на лъчелечението или дори години след това. В повечето случаи клиничната картина на заболяването е свързана със силна болезненост в областта, гангренозен разпад и кожни фистули, от които изтича гноевиден ексудат.

Тежка остеорадионекроза на горната челюст след лъчелечение по повод плоскоклетъчен карцином. Резецираният участък от горната челюст е възстановен с костен трансплантат от предната част на тибията; около година след реконструкцията се наблюдава некроза на трансплантата с последваща инфекция. Всъщност от патогенетична гледна точка е много трудно да се установи кое е първопричината за развитие на процеса - инфекцията или некрозата. Една некротична кост е изключително податлива на инфекция, тъй като в лицево - челюстната област се кръстосват храносмилателната и дихателната система и има огромно количество микроорганизми; от друга страна един здрав трансплантат, в областта на който възниква локална инфекция, много бързо некротизира. Свободен костен трансплантат в лицево - челюстната област подлежи на реваскуларизация със скорост от порядъка на един милиметър дневно - от съседните тъкани прорастват кръвоностни съдове, които навлизат в автогенната кост. Такъв оздравителен процес обаче е надежден при костни тъкани с максимален линеен размер от 7 сантиметра по литературни данни; при по-големи аваскуларни трансплантати е много вероятно до момента на пълната васкуларизация една голяма част от костта да е вече некротична. Поради това от билогична гледна точка винаги е по-добре всеки един трансплантат да се захранва от кръвоносен съд, който е анастомозиран към местен съд в реципиентната ложа. Облъчването с йонизираща радиация, което цели да унищожи туморните клетки, има и известен увреждащ ефект върху здравите тъкани; това е още едно показание за прилагане на васкуларизирани костни трансплантати за реконструкция на дефекти след премахване на тумори.

Зъбни импланти    Следдипломно обучение    Лицево - челюстна хирургия