Клиничен случай

В медицината всеки един клиничен случай е уникален. Без никакво изключение. В човешкия и животинския организъм нито една ситуация не е на сто процента идентична с друга ситуация, тъй като организмите са твърде сложно устроени и прекалено много фактори оказват влияние върху живота и здравето на индивида. Поради това много специализирани научни издания публикуват всякакви описания на атипични случаи; ако изследователят се опита да се задълбочи обаче, ще се установи че всеки един клиничен случай е атипичен. Описанията на клинични случаи се наричат case report и имат най-малка научна тежест; на практика те нямат статистическа стойност за разлика от проспективните и ретроспективните проучвания, но въпреки това научните издания ежедневно публикуват статии от типа case report. Това се случва и по-друга причина - такава статия се пише лесно, не изисква клинични наблюдения за дълъг период от време и при нужда от брой публикации за защитаване на научна степен или придобиване на някаква акредитация изборът е ясен - всички предпочитат с минимални усилия да постигнат необходимия брой публикации и пишат case report. В същото време обаче описанията на единични клинични случаи имат огромно научно значение при атипична патология, както и при настъпили усложнения, нежелани лекарствени реакции и съответно при лечението им - тъй като за щастие в съвременната медицина усложненията настъпват рядко и е необходимо да се изгради алгоритъм за поведение при появата им на базата на опита на колеги от цял свят.